همایش مادرانه

سلسله نشست های تربیتی مادرانه

ویژه مادران مقطع هشتم تا دهم مدرسه و مسجد بنیاد سابقون

با حضور اساتید تربیتی، میزهای گفتگو و مطالعات تربیتی
با رویکرد تثبیت و کاربردی تر شدن مباحث تربیتی
زمان: چهارشنبه ها ساعت 6 تا 8 عصر (هر دوهفته یکبار)
22 تیر، 5 مرداد، 19 مرداد، 2 شهریور، 16 شهریور
تابستان 1401