قافله عزاداری روز عاشورا

10صبح

خیابان مسجد سید خیابان آیت الله بید آبادی مسجد علی قلی آقا

هیئت دانش آموزی حرم