پویش خانواده حسینی هیئت حرم

#مثل_قاسم
اجتماع #نوجوانان بنیاد سابقون در هیئت حرم
پنج‌شنبه ۱۳ مرداد

#مثل_رباب
اجتماع #مادران بنیاد سابقون در هیئت حرم
جمعه ۱۴ مرداد

#مثل_حسین
اجتماع #پدران بنیاد سابقون در هیئت حرم
شنبه ۱۵ مرداد

از ساعت ۱۸ عصر

خیابان مسجدسید، خیابان آیت‌الله بیدآبادی، مسجد علی‌قلی‌آقا

هیئت دانش‌آموزی حرم